1-802 Kounosu Tenpaku-ku Nagoya city Aichi   TEL 052-709-7655 FAX 052-709-7656